Als plaatselijke school willen wij nauw aanleunen bij de dorpsgemeenschap en de parochie. Van daaruit krijgen de kinderen de kans hun blik te verruimen naar het leven, naar de vreugde en de nood van anderen. Op die manier worden zij jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die nog verwonderd kunnen zijn, in bewondering kunnen staan voor al datgene wat hun dagelijks aangereikt wordt door mensen van dichtbij en veraf. Die ook weten wat landelijke rust en stilte betekenen in deze drukke wereld, om te komen tot momenten van bezinning en gebed.

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten ervan. Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

De pijlers van ons opvoedingsproject.

We leven in een unieke tijd, want de tijd kantelt. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. Iedereen, jong en oud, is door deze kentering getekend. We staan dan ook voor de uitdaging “samen” te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf. Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en… leven vanuit het evangelie.

Daarom zien we Jezus als de inspirerende pedagoog en het fundament voor ons project.

  1. Onze opvoeding is gericht op het leven.
  2. Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming.
  3. Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.
  4. Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.
  5. Onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.
  6. Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.

Klik hier voor een ons volledige opvoedingsproject met uitleg bij de verschillende pijlers (uittreksel uit het schoolreglement)

Je vindt hier ook een film (15 minuten) die ons meeneemt in het verhaal van de zusters der christelijke scholen van Vorselaar (FILM 2016 - MP4)

 

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen.