Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen.

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn

 

Praktische afspraken in onze school
Belangrijk: Wanneer uw kind ziek is, blijft het best thuis.

Hoe verwittigen bij afwezigheid?

Vanaf 8.30u telefonisch (016 / 65 53 53)

of via mail:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(ma/do/vrij)
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (di/woe)

Je kan de afwezigheid ook melden via het contact e-mailadres van de leerkracht van uw kind.

Kleuterschool:

Het is goed de kleuterjuf te verwittigen wanneer een kindje afwezig is wegens ziekte of een andere omstandigheid, ook wanneer u voorziet dat uw kindje om één of andere reden voor een langere tijd niet naar school zal komen (bv. u gaat op vakantie).

Lagere school:

De leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig. (dit zijn de kinderen die in de lagere school zitten, ook een kind op kleuterleeftijd dat toch reeds in de lagere school zit of een kind dat reeds in de lagere school zou moeten zitten maar aangeraden werd nog een jaartje in de kleuterklas te blijven):

Zij moeten voor iedere afwezigheid een briefje afgeven aan de leerkracht.

Dat kan eerst telefonisch of via e-mail maar moet daarna dus schriftelijk bevestigd worden hetzij door de ouders (afwezigheidskaart) hetzij met een doktersattest.

 

Klik hier voor de brochure van de overheid: `Doktersbriefje nodig?´

 

Afwezig wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
 • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 • de rouwperiode bij een overlijden;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.).

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.