Elk schooljaar maken we met onze kleuters en leerlingen enkele leerrijke uitstappen. Deze kaderen vaak in een thema waar in de klas rond gewerkt wordt, maar kunnen er ook los van staan. Alle details van de uitstap (wat, waar, tijdstip, kostprijs) worden via mail door het secretariaat een week vooraf gecommuniceerd.

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één schooldag.

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die we organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.

We maken een onderscheid tussen ééndaagse en meerdaagse uitstappen.

Eendaagse uitstappen

Afhankelijk van het aanbod, het tijdstip in het schooljaar en de inpassing in het leerprogramma krijgen de kinderen de kans om één of meerdere keren deel te nemen aan een leeruitstap. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht als er ook een bijdrage zal gevraagd worden.

De schoolreis heeft zowel een educatief als een ontspannend karakter. Er wordt getracht om rekening te houden met het financieel aspect van deze activiteit(en) zodat elk kind kan deelnemen.

Meerdaagse uitstappen

Voor onze leerlingen vanaf het 3e leerjaar richten we openluchtklassen in.

In de derde graad (5e en 6e leerjaar) gaan we om de twee jaar op zeeklassen (5 dagen – 4 nachten)

In de tweede graad (3e en 4e leerjaar) gaan we om de twee jaar op ridderklassen (2 dagen – 1 nacht)

Voor de eerste graad en de kleuters richt onze school (voorlopig) geen openluchtklassen in.

Omdat deze openluchtklassen een bepaalde som geld kosten, spreiden we dit bedrag over meerdere betalingen. Daarenboven zijn wij ook verplicht reeds voorschotten te betalen. Via de gewone maandelijkse factuur wordt er telkens een deel van de kostprijs van deze openluchtklassen aangerekend. Na de openluchtklassen wordt steeds een afrekening gemaakt.

De helft van de vervoerkosten wordt gedragen door de ouderraad.

Waarom op openluchtklas?

We geloven in de pedagogische én sociale meerwaarde van zo’n initiatief.

Het opvoeden en onderwijzen verloopt in een meer geïntegreerde vorm dan op school en is aldus een waardevolle aanvulling bij de verwezenlijking van onze opvoedings- en onderwijsdoelen.

Aandacht wekken voor:

* de natuur. Alle zintuigen worden aangesproken. Waaromvragen krijgen een aanschouwelijk antwoord.  Milieueducatie en een milieuvriendelijke houding groeien als vanzelfsprekend.

* elkaar. Het langdurig en intensief sociaal contact is een goede gelegenheid om meeleven en wederzijds aanvoelen te oefenen.

* een gedegen levensstijl. Openluchtklassen zijn een periode waarin de kinderen  “een gezin in het groot” beleven. Dat vereist oefening in discipline en zelftucht, men krijgt kansen om te leren delen, samen te overleggen en de eigen mening te toetsen aan die van anderen, zich in te zetten voor mekaar en de afspraken te respecteren.

* wat ons overstijgt. Kinderen staan erg open voor vriendschap en alle gevoelens daarrond. Op bepaalde momenten worden zij geconfronteerd met het religieuze, spontaan of in vastgelegde activiteiten. Het wegvallen van de dagelijkse uren tv-kijken schept ruimte voor aandacht voor mensen, voor ideeën, vertellingen, stilte.

* het anders leren. Minder naar theoretische kennis, meer toegespitst op toegepaste kennis en kennis-in-samenhang; meer proefondervindelijk en ervaringsgericht; met  toepassingen op alle leerdomeinen, geïntegreerd. Leren met hoofd, hart en handen.  

* gezondheid, hygiëne en veiligheid. Een evenwichtige afwisseling van studie, sport, spel en ontspannend onderwijs. Een gevarieerde, maar eenvoudige voeding. Regelmatig douchen en tandenpoetsen. Sociale controle zorgt er mee voor dat risicogedrag weinig kansen krijgt.