Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

 Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

 

Eendaagse uitstappen

Afhankelijk van het aanbod, het tijdstip in het schooljaar en de inpassing in het leerprogramma krijgen de kinderen de kans om één of meerdere keren deel te nemen aan een leeruitstap. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht als er ook een bijdrage zal gevraagd worden.

De schoolreis heeft zowel een educatief als een ontspannend karakter. Er wordt getracht om rekening te houden met het financieel aspect van deze activiteit(en) zodat elk kind kan deelnemen.

 

Meerdaagse uitstappen

Voor onze leerlingen vanaf het 3e leerjaar richten we openluchtklassen in.

In de derde graad (5e en 6e leerjaar) gaan we om de twee jaar op zeeklassen (5 dagen – 4 nachten) : tijdens het schooljaar 2018/2019 is er geen zeeklas

In de tweede graad (3e en 4e leerjaar) gaan we om de twee jaar op ridderklassen (3 dagen – 2 nachten) : tijdens het schooljaar 2018/2019 is er geen ridderklas

Voor de eerste graad en de kleuters richt onze school (voorlopig) geen openluchtklassen in.

 

Omdat deze openluchtklassen een bepaalde som geld kosten, spreiden we dit bedrag over meerdere betalingen. Daarenboven zijn wij ook verplicht reeds voorschotten te betalen. Via de gewone maandelijkse factuur wordt er telkens een deel van de kostprijs van deze openluchtklassen aangerekend. Na de openluchtklassen wordt steeds een afrekening gemaakt.

De helft van de vervoerkosten wordt gedragen door de ouderraad.

 

Waarom op openluchtklas?

We geloven in de pedagogische én sociale meerwaarde van zo’n initiatief.

Het opvoeden en onderwijzen verloopt in een meer geïntegreerde vorm dan op school en is aldus een waardevolle aanvulling bij de verwezenlijking van onze opvoedings- en onderwijsdoelen.

Aandacht wekken voor:

* de natuur. Alle zintuigen worden aangesproken. Waaromvragen krijgen een aanschouwelijk antwoord.  Milieueducatie en een milieuvriendelijke houding groeien als vanzelfsprekend.

* elkaar. Het langdurig en intensief sociaal contact is een goede gelegenheid om meeleven en wederzijds aanvoelen te oefenen.

* een gedegen levensstijl. Openluchtklassen zijn een periode waarin de kinderen  “een gezin in het groot” beleven. Dat vereist oefening in discipline en zelftucht, men krijgt kansen om te leren delen, samen te overleggen en de eigen mening te toetsen aan die van anderen, zich in te zetten voor mekaar en de afspraken te respecteren.

* wat ons overstijgt. Kinderen staan erg open voor vriendschap en alle gevoelens daarrond. Op bepaalde momenten worden zij geconfronteerd met het religieuze, spontaan of in vastgelegde activiteiten. Het wegvallen van de dagelijkse uren tv-kijken schept ruimte voor aandacht voor mensen, voor ideeën, vertellingen, stilte.

* het anders leren. Minder naar theoretische kennis, meer toegespitst op toegepaste kennis en kennis-in-samenhang; meer proefondervindelijk en ervaringsgericht; met  toepassingen op alle leerdomeinen, geïntegreerd. Leren met hoofd, hart en handen.  

* gezondheid, hygiëne en veiligheid. Een evenwichtige afwisseling van studie, sport, spel en ontspannend onderwijs. Een gevarieerde, maar eenvoudige voeding. Regelmatig douchen en tandenpoetsen. Sociale controle zorgt er mee voor dat risicogedrag weinig kansen krijgt.