Openklasavond

Eind augustus is er een openklasmoment in de kleuterschool én in de lagere school. Iedereen kan komen kennismaken met de nieuwe leerkracht in de klas.

 

Klassikale infoavonden

  • Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt in de loop van de maand september een klassikale infoavond georganiseerd. Daar krijgt u alle informatie over de specifieke werking voor kinderen van die bepaalde leeftijd. Daarnaast legt de leerkracht u de afspraken uit die gelden in de klas. Uiteraard kan u dan ook vragen stellen. Het is echter niet de bedoeling individuele kinderen te bespreken.
  • Bij de 5-jarigen (laatste kleuterklas) is er nog een infoavond in oktober/november i.v.m. schoolrijpheid en de overgang naar het eerste leerjaar. Deze wordt georganieerd door het CLB.

 

Individueel oudercontact kleuterschool

  • In november en mei is er een individueel oudercontact voorzien, waarop u per brief wordt uitgenodigd.

De oudercontacten voor kleuters met specifieke onderwijsbehoeften worden niet op de algemene oudercontactavond georganiseerd, maar op andere momenten in samenspraak met de betrokken ouders.

  • In februari krijgen de ouders van de 5-jarigen (laatste kleuterklas) de kans voor een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind. Aan de hand van het kindvolgsysteem, de schoolrijpheidstesten én de gerichte observaties door de kleuterjuf wordt een beeld geschetst van hun kind op school.
  • Bij sommige kleuters worden de schoolrijpheidstesten nog eens overgedaan in mei en volgt daar ook een gespreksmogelijkheid.

 

Individueel oudercontact lagere school

  • Drie keer per schooljaar worden er individuele oudercontacten voorzien, waarop u per brief wordt uitgenodigd.

Half december en net voor de paasvakantie is er een contactmogelijkheid voor alle ouders waar zowel de leerresultaten als de dynamisch-affectieve en sociale ontwikkeling van uw kind besproken kunnen worden. In de loop van de laatste schoolweek (na het laatste rapport) stellen de leerkrachten zich opnieuw ter beschikking voor een gesprek. Dit is een doorloopoudercontact zonder vast uur.

De oudercontacten voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden niet op de algemene oudercontactavond georganiseerd, maar op andere momenten in samenspraak met de betrokken ouders.

  • De ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar krijgen de kans informatie in te winnen over de structuur van het secundair onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met het CLB en vindt plaats in de periode maart-april tijdens een oudercontact.

 

Alle data zijn terug te vinden op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

 

Indien ouders of leerkrachten de nood voelen eens extra rond de tafel te gaan zitten, wordt daar een afspraak over gemaakt.

 

Los van onze “georganiseerde contacten” is het altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind te spreken voor of na schooltijd. Het is echter wel gemakkelijk om vooraf af te spreken. Doe dat voor of na schooltijd, niet tijdens de lesuren!