Heen en weer boekje (KS)

In de kleuterschool kunnen de ouders via het “heen-en-weer-boekje” van de kleuters gemakkelijk mee de activiteiten (thema’s) in de kleuterklas volgen en gericht vragen stellen over het klasgebeuren, want niet alle kleuters komen thuis veel vertellen!

De kleuterleidsters stellen ook regelmatig een weekbriefje op waarin het thema voor de komende week wordt bekend gemaakt. Ook eventuele benodigdheden worden hierin vermeld. De weekbrief wordt verstuurd via het digitaal platform “schoolpost”.

Agenda (LS)

Voor de kinderen van de lagere school is er een schoolagenda. Daarin worden taken en lessen en ook korte mededelingen genoteerd.

Vanaf het derde leerjaar leren de kinderen een werkplanning hanteren en toepassen. Dit gebeurt onder de leiding en het toezicht van de klasleerkracht.

Van de ouders wordt er verwacht dat zij dagelijks de schoolagenda nakijken. Zij tonen dat door hun handtekening.

Voor de kinderen van de lagere school is er een schoolagenda. Daarin worden taken en lessen en ook korte mededelingen genoteerd.
Vanaf het derde leerjaar leren de kinderen een werkplanning hanteren en toepassen. Dit gebeurt onder de leiding en het toezicht van de klasleerkracht.
Van de ouders wordt er verwacht dat zij dagelijks de schoolagenda nakijken. Zij tonen dat door hun handtekening.

Klassikale infoavonden

-Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt in de loop van de maand september een klassikale infoavond georganiseerd. Daar krijgt u alle informatie over de specifieke werking voor kinderen van die bepaalde leeftijd. Daarnaast legt de leerkracht u de afspraken uit die gelden in de klas. Uiteraard kan u dan ook vragen stellen.

-Bij de 5-jarigen (laatste kleuterklas) is er nog een infoavond in oktober/november i.v.m. schoolrijpheid en de overgang naar het eerste leerjaar.

De juiste data vind je vanaf eind augustus via de online Parkschool-kalender.

Individueel oudercontact kleuterschool

-In november en mei is er een individueel oudercontact voorzien, waarop u per brief wordt uitgenodigd.

De oudercontacten voor kleuters met specifieke onderwijsbehoeften worden niet op de algemene oudercontactavond georganiseerd, maar op andere momenten in samenspraak met de betrokken ouders.

-In februari krijgen de ouders van de 5-jarigen (laatste kleuterklas) de kans voor een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind. Aan de hand van het kindvolgsysteem, de schoolrijpheidstesten én de gerichte observaties door de kleuterjuf wordt een beeld geschetst van hun kind op school.

De juiste data vind je vanaf eind augustus via de online Parkschool-kalender.

Rapport + individueel oudercontact lagere school

-Vier keer per schooljaar krijgen de kinderen van de lagere school een rapport mee naar huis. Dit geeft in woorden en in cijfers een beeld van de dagelijkse prestaties, van de leerhouding (studievaardigheden), van de leefhouding (sociale vaardigheden) en van hun welbevinden en betrokkenheid tegenover het klas- en schoolgebeuren. Het is niet noodzakelijk dat telkens alle vakken en/of vakonderdelen een cijfer krijgen. Aan de hand van de activiteiten van de voorbije maand(en) oordeelt de klasleerkracht welke vakonderdelen zullen gequoteerd worden. Men let er evenwel op dat alle vakonderdelen toch geregeld aan bod komen. Er is ook een apart rapport voor lichamelijke opvoeding, een ICT-rapport én een rapport rond de sociale vaardigheden dat gebaseerd is op het project “Er zit een schat verborgen in jezelf”.

De ouders ondertekenen het rapport voor kennisname.

-Drie keer per schooljaar worden er individuele oudercontacten voorzien, waarop u per brief wordt uitgenodigd.

Half december en net voor de paasvakantie is er een contactmogelijkheid voor alle ouders waar zowel de leerresultaten als de dynamisch-affectieve en sociale ontwikkeling van uw kind besproken kunnen worden. In de loop van de laatste schoolweek (na het laatste rapport) stellen de leerkrachten zich opnieuw ter beschikking voor een gesprek. Dit is een doorloopoudercontact zonder vast uur.

De oudercontacten voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden niet op de algemene oudercontactavond georganiseerd, maar op andere momenten in samenspraak met de betrokken ouders.

-De ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar krijgen de kans informatie in te winnen over de structuur van het secundair onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met het CLB en vindt plaats in de periode maart-april tijdens een oudercontact.

De juiste data vind je vanaf eind augustus via de online Parkschool-kalender.

Los van onze “georganiseerde contacten” is het altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind te spreken voor of na schooltijd. Het is echter wel gemakkelijk om vooraf af te spreken. Doe dat voor of na schooltijd, niet tijdens de lesuren!

Communicatie: schoolpost / website / twitter

-De nieuwsflash is een maandelijkse nieuwsbrief met een verslag van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen maand. Je kan ze hier terugvinden via de website.
-De laatste nieuwsflash werd geschreven in juni 2014. Vanaf het schooljaar 2014/2015 zullen ouderraad, leerkrachten en directie meer en meer inzetten op digitale berichtgeving via "schoolpost". Op die manier blijven de kinderen, hun ouders en Parkschool - sympathisanten op de hoogte van de laatste nieuwtjes in onze school.
“Schoolpost” is een digitaal platform dat een school toelaat om de briefwisseling naar ouders toe digitaal af te handelen. Brieven waar een antwoordstrookje bij hoort geven we door via de schooltas zodat het strookje terug kan gegeven worden.

-Op onze website kan je de laatste schoolnieuwtjes lezen. Je vindt er ook schoolnieuws, klasreportages en foto’s van uitstappen en activiteiten. Er is ook een kalenderfunctie, zodat je steeds up tot date de geplande activiteiten kan bekijken.
Neem een kijkje op: www.parkschool-relst.be
Onze website onderging recentelijk nog een stevige update, waardoor de site nog gebruiksvriendelijker werd.

-Je kan het allerlaatste schoolnieuws ook volgen via Twitter, als verlengstuk van onze website, om nog gerichter en sneller informatie door te spelen.
“Tweets” vind je via: www.twitter.com/ParkschoolRelst