14. Gedragsregels voor onze kleuters en leerlingen

14.1.1. Op school volg ik de leerregels

- In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.

- Als ik iets niet begrijp, vraag ik om uitleg . Dit kan voor, tijdens of na de les.

- Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk. Ik plan mijn taken.

- Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige materiaal mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.

 

14.1.2. Op school respecteer ik de leefregels

- Ik ga op een vriendelijke manier met andere kinderen om.

- Ik toon respect voor de anderen.

- Eerlijk en behulpzaam zijn, wordt erg gewaardeerd op onze school.

- Als ik toch onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan.

- Anderen aanzetten om iets fout te doen doe ik niet.

- Problemen bespreek ik met mijn klasleerkracht.

- Op de trappen, in de gang en de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten.

- Mijn kapsel en mijn kledij zijn verzorgd, zonder opvallend te zijn.

- Op school gebruik ik een correcte taal, ik spreek Algemeen Nederlands.

- Het is verboden om schuttingwoorden te gebruiken of mekaar uit te dagen met gebaren. Hiertegen zal streng opgetreden worden. Eerst met een kringgesprek in de klas, later met een mededeling in de schoolagenda. Eindigt het dan nog  niet,  dan zullen sancties afgesproken worden in overleg met de ouders.

 

14.1.3. Speelplaatsafspraken

- Algemene afspraken

*Op de trappen in de gang, op weg naar de speelplaats, loop ik niet. Ik ga rustig naar de speelplaats.

*Eens uit de klas, blijf ik op de speelplaats. Ik ga niet terug naar de klas (tenzij dit afgesproken werd met de klasleerkracht)

*Ik gebruik alleen spullen van een ander als dat mag en ik ga voorzichtig met die spullen om.

*Ik speel sportief zonder ruw te zijn.

*Ik blijf tijdens een speelplaatsspel van de kleren van andere kinderen af.

*Ik doe niet mee aan vechtspelletjes op de speelplaats.

*Als ik wil dat kinderen stoppen met een voor mij vervelend spel, dan zeg ik dat duidelijk.

*Ruzies op de speelplaats probeer ik eerst zelf op te lossen. Ik ga naar de juf of meester met toezicht wanneer dit niet lukt.

*De zitbanken op de speelplaats dienen om op te gaan zitten; niet om op te gaan staan!

*Iedereen zorgt mee voor een propere speelplaats. Afval sorteer ik netjes in de gepaste vuilnisbak.

*Voor elke klas van de lagere school is er een aparte grote doos. Daarin stop ik mijn koeken- of fruitdoosje; zodat er geen doosjes achterblijven op de speelplaats.

 

- Afspraken rijen jongste kleuters

De kleuters van de muizen- en poezenklas (onze jongste kleuters) verzamelen telkens  in de gele cirkel aan de banken onder het afdak.

 

- De schoolbel

*Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga naar de rij van de klas.

*Bij het tweede belsignaal sta ik ordelijk en stil in de rij.

 

- Speelgoedbakken

*We spelen volgens de afgesproken regeling/planning.

*De speelgoedbakken voor de kleuters staan in de container en worden volgens een beurtrol door de kleuterjuffen binnen en buiten gehaald. Per dag wordt een andere bak aangeboden.

*Voor de lagere school worden de speelgoedbakken in de klassen bewaard (in elke klas één bak) Ze zijn genummerd en volgens een doorschuifsysteem kunnen ze gebruikt worden door de leerlingen. Met de materialen wordt er enkel bij droog weer gespeeld.

 

- Speelplaatsballen

*We spelen volgens de afgesproken regeling/planning. Die hangt uit aan het raam van het bureau van de directie + prefab.

*Elke klas heeft eigen klasballen.

*Er spelen geen andere klassen mee met de ballen van een andere klas

*Maximaal 2 ballen per klas op de speelplaats

*Met de ballen mag er zowel gevoetbald worden als een ander balspel mee gedaan worden.

*Leerlingen van het 1e en 2e leerjaar voetballen steeds aan de buitentrap.

*Na 12.45u (als iedereen uit de eetzaal is) mag er NIET meer gevoetbald worden op de speelplaats

 

- Speeltuigen op de speelplaats

*Zowel de losse als de vaste speeltuigen zijn enkel geschikt voor de kleuters én de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar. Spelen de kleuters en de leerlingen samen, dan zijn de speeltuigen voorbehouden voor onze kleuters.

De leerlingen vanaf het 3e leerjaar mogen in geen geval spelen op de speeltuigen. De regeling geldt tijdens de speeltijden, maar ook tijdens de opvang.

 

- Gebruik zandbak

*In de zandbak mag er enkel bij goed weer ’s middags gespeeld worden als de leerkracht met toezicht daar toestemming voor geeft.

*Enkele minuten voor het belsignaal worden de kinderen gewenkt door de leerkracht(en) met toezicht om de zandbak op te ruimen.

 

- Toezichten door de leerkrachten

*Tijdens speeltijden dragen de leerkrachten die toezicht doen een fluo-hesje, zodat het voor de kinderen duidelijk is wie ze kunnen aanspreken.

 

- Muziek op de speelplaats

Om de twee weken op donderdag zal er voor muziek gezorgd worden onder het afdak. Kleuters en leerlingen die wensen kunnen mee dansen.

 

14.1.4. Zones op de speelplaats

 

- Algemeen principe (wanneer kleuters en leerlingen samen spelen op de speelplaats)

*Keuters en leerlingen spelen op hun eigen deel van de speelplaats (witte lijn aan de rijen van de lagere school is de grenslijn)

 

- Hevig regenweer

*Bij hevig regenweer geldt het regenschema (verdeling klassen en toezichtsrooster hangt uit in de leraarskamer) De beslissing wordt genomen door de leerkrachten die op dat moment toezicht hebben (evt in samenspraak met directie)

 

- Voorschools

*Leerlingen spelen tot aan de zandbak.

*Kleuters zetten hun boekentas / rugzak onder de banken van het afdak bij het symbool van hun klas.

*De leerkracht met toezicht en de opvangverantwoordelijke zien hierop toe.

*Leerlingen zetten hun boekentas / rugzak in de geschilderde grondvakken tegen de muur.

*Bij hevig regenweer spelen de kleuters én de leerlingen van de onderbouw (1e-2e-3e lj) onder het grote afdak; de leerlingen van de bovenbouw (4e-5e-6e lj) kunnen dan terecht onder het kleine afdak. De kleuters zetten hun boekentassen op de voorziene plaatsen onder de banken van het grote afdak. Ook de leerlingen kunnen bij regenweer hun boekentassen daar aan de banken plaatsen.

 

- Voor- en namiddag speeltijd (kleuters en leerlingen spelen op aparte tijdstippen)

*Leerlingen van de lagere school kunnen gebruik maken van de volledige speelplaats.

*Kleuters mogen spelen tot aan de zandbak.

 

- ’s Middags tot 12.25u (tot de wissel in de eetzaal)

*Leerlingen spelen tot aan de zandbak.

 

- Naschools

*Kleuters zetten hun boekentas / rugzak onder de banken van het afdak bij het symbool van hun klas.

*Leerlingen zetten hun boekentas / rugzak in de geschilderde grondvakken tegen de muur.

*Bij hevig regenweer zetten ook de leerlingen van de lagere school hun boekentas onder het grote afdak. De leerkracht met toezicht en de opvangverantwoordelijke zien hierop toe.

 

- Grasdal-zone achter de zandbak

*Deze plaats is onze “rustige” zone op de speelplaats. Er staan enkele kleine betonnen bankjes en verschillende houten picknicktafels.

 

- De turnzaal mag in geen geval betreden worden tijdens de speeltijden, tenzij bij hevig regenweer op aangeven van de leerkracht(en) met toezicht. (cfr regenschema)

 

- De fietsparking mag in geen geval betreden worden tijdens de schooldag. Deze wordt overdag aan weeskanten afgesloten dmv een ketting.

 

- Spelen in het park (lagere school)

*Bij mooi en droog weer gaan de leerlingen van de lagere school geregeld spelen in het park (speeltuin + groot grasveld)

Hierover beslissen de leerkracht die toezicht hebben om 12.45 uur.

Alle leerlingen van de lagere school gaan alleszins mee.

*In het doolhof en het bos mag er niet gespeeld worden (geen toezicht mogelijk)

 

- Waar mag er niet gespeeld worden?

*niet aan de schoolpoort aan de straatkant spelen (dus tot aan het zebrapad)

*niet in de gangen spelen (iedereen blijft op de speelplaats)

*niet spelen achter de rood geverfde zones (aan de deuren en ramen)

*niet spelen op buitentrap of achter de turnzaal aan fietsenparking achter de prefab

*niet spelen in de turnzaal (tenzij bij slecht weer na beslissing van juf/meester)

*niet teruggaan naar de klas (bv bij een vergeten bal, drankje of koek)

*niet op de grijze poort aan het park staan (pictogram)

 

14.1.5. Afspraken naschoolse opvang

- De naschoolse opvang gaat in principe door in de turnzaal. Bij mooi weer gaat de opvang door op de speelplaats en/of in het park.

- Er wordt geen huiswerk gemaakt op de speelplaats: boekentassen blijven dus toe.

- Er is geen studie onder toezicht De leerlingen krijgen vanaf 16.15 uur wél de kans hun huiswerk in stilte te maken in het klasje naast de turnzaal.

- Tijdens de opvang staan de kinderen onder toezicht van een persoon die daarvoor de opdracht heeft gekregen. Zij zijn deze personen evenveel gehoorzaamheid en respect verschuldigd als aan hun leerkrachten.

- In de zandbak mag er enkel bij goed weer gespeeld worden (door de kinderen die in de opvang blijven) als de persoon met toezicht daar toestemming voor geeft.

- De afspraken ivm de speeltuigen gelden ook tijdens de naschoolse opvang.

 

14.1.6. Afspraken rond toiletbezoek

- In het hoofdgebouw gaat niemand (ook de kleuters niet) naar de toiletten tijdens de speeltijd.

- Wie naar het toilet moet, gaat in de prefab nadat je dit gevraagd hebt aan de leerkracht die toezicht heeft.

- Nadat de handen zijn gewassen, kan je ze met één papiertje drogen. Gooi dat papiertje in het vuilemmertje onder de wasbak en niet op de grond!

- Afspraken in het toilet

*afspraak 1: We verspillen hier geen toiletpapier

*afspraak 2: Zie je iets wat niet hoort, vertel het aan de juf of meester voort

*afspraak 3: Plassen, chassen, handen wassen

*afspraak 4: Spelen of rondhangen in de toiletten is niet fijn, daarvoor moet je op de speelplaats zijn

*afspraak 5: Ik werk mee aan een propere wc

- Om hygiënische redenen worden de toiletten elke dag gepoetst.

- De drankfontein in de sanitaire ruimte is enkel voor kleuters vanaf de 2e kleuterklas. Onze jongste kleuters kunnen drinken in de klassen voor- of na de speeltijden.

 

14.1.7 In de eetzaal

- Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.

- Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam erop. Ik breng geen brik of blik mee naar school Een drinkbus is wél toegelaten Kinderen die kraantjeswater drinken, krijgen die aangeboden in een plastic beker van de school.

- Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.

 

14.1.8 Veiligheid op en naar de school

- Ik zorg ervoor dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.

- Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.

- Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.

- Ik verlaat de school nooit zonder toelating.

- Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen.

- Bij elk ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.

 

't speelplaats ABC

 

opgelet,

papiertjes horen in de vuilbak

zo blijft onze speelplaats net!

 

we kunnen al goed samen spelen

en het speelgoed van de bakken delen

 

niemand klaagt, niemand zeurt

want met de ballen op de speelplaats

heeft iedere klas zijn beurt!

 

tegen wilde spelletjes zeggen we NEE

en ook vechten is niet oke!

 

we weten waar we moeten zijn

en spelen tot aan de juiste lijn

 

rups, kasteel,

glijbaan, trein

zijn voor kleuters fijn

en blijven op hun terrein

 

moet je dringend naar de WC?

dan is vragen een goed idee!

 

horen we de bel,

dan stoppen we ons spel

en staan we zij aan zij

netjes in de rij

 

ziezo, nu ken je

het speelplaats ABC

speel jij met ons mee?

 

14.2. Kleding

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. D.w.z. dat de leerling zo gekleed is dat er ongehinderd kan gezeten, gelopen en gespeeld worden. De kledij mag geen aanstoot geven aan andere kinderen. Buitensporigheden (zoals vb strandkledij) kunnen door directie of leerkrachten verboden worden. Bij warme zonnige dagen dringen we er op aan (om gezondheidsredenen) dat de kinderen hoofd en schouders bedekken om verbranding te voorkomen. In de klas worden geen hoofddeksels gedragen.

Het is aan te raden alle kledij te voorzien van een merkteken (bij voorkeur de naam van het kind). Dit voorkomt vergissingen en verwisselingen. Het vergemakkelijkt het zoeken naar de eigenaar van verloren kledingstukken of ander gerief.

 

14.3. Persoonlijke bezittingen

Wij merken dat meer en meer kinderen beschikken over een gsm/smartphone. Wij begrijpen dat dit het veiligheidsgevoel verhoogt bij ouders van kinderen die zelfstandig naar huis gaan. Daarom verbieden wij het bezit ervan niet maar staan er wel op dat ze in de school uitgeschakeld worden. Diefstal van een gsm/smartphone valt echter niet onder de schoolverzekering.

Ook andere waardevolle voorwerpen (multimedia-apparatuur, juwelen, …) worden niet meegegeven naar school. Hiervan wordt ook niets verzekerd.

Alle voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn niet toegelaten op school.

 

14.4. Hebbedingetjes

Op regelmatige momenten verschijnen er op de speelplaats “hebbedingetjes” als gevolg van een of andere, meestal tijdelijke, rage! Wanneer ze overlast veroorzaken of de goede sfeer in de klas of op de speelplaats verstoren, behoudt het leerkrachtenteam zich het recht om die “hebbedingetjes” te verbieden op school.

Overlast kan bijvoorbeeld zijn: ruilen met ruzie tot gevolg. De goede sfeer verstoren kan bijvoorbeeld zijn: jaloezie, gebrek aan aandacht in de klas, stelen,… .

 

14.5. Schoolmateriaal / benodigdheden

Leerboeken, schriften en schrijfgerief worden door de school aangeboden en de kinderen mogen deze gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.

Als er nog bijkomend materiaal dient aangeschaft te worden, wordt dat in de klas voor de vakantie meegedeeld en nog eens herhaald in het begin van het nieuwe schooljaar.

De leerboeken moeten op het einde van het schooljaar opnieuw ingeleverd worden. Schriften mogen de leerlingen houden.

 

14.6. Eerbied voor het materiaal en de gebouwen

Stelt de school vast dat het schoolmateriaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

Ook beschadigingen aan de accommodatie door opzet zullen volledig moeten vergoed worden.