Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als taak leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière waar nodig bij te staan en te begeleiden, zodat zij maximale kansen krijgen om zich te ontplooien. Het welzijn van elk kind staat centraal.  Dat geldt zowel voor de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Samen met u en met de school zoekt het CLB naar oplossingen wanneer er onderweg problemen opduiken.  De begeleiding van een leerling situeert zich op vier domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Onze school wordt begeleid door het vrij CLB Keerbergen. Samen met het CLB leggen wij afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vast.  Ouders en/of leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Een deel van de CLB-werking wordt door de overheid vastgelegd en heeft een verplicht karakter.  Het betreft activiteiten omtrent preventieve gezondheidszorg en spijbelen.  Het grootste deel van de werking gebeurt evenwel op vraag.

  1. Samenwerking in het kader van de verplichte leerlingbegeleiding

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerplichtige leerling. De Vlaamse regering bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud ervan is.

De voorbije jaren was er een medisch consult in de eerste en tweede kleuterklas, in het eerste, derde en vijfde leerjaar van de lagere school en in het eerste en derde jaar middelbaar.  Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde jaar secundair. Zeker voor het contactmoment van de eerste kleuterklas wordt ingezet op een maximale aanwezigheid van de ouders; het CLB wil u daarbij graag ontmoeten.

Het schooljaar 2018-2019 fungeert als overgangsjaar tussen de oude en de nieuwe regeling.  Om te vermijden dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen consult krijgen, voorziet het CLB een overbrugging met een (vrijblijvend) aanbod in de tweede kleuterklas, het zesde leerjaar en het eerste jaar secundair.

Het CLB biedt vaccinaties aan die opgenomen zijn in het vaccinatieschema. Het CLB dient de vaccinaties toe op voorwaarde dat ze hiervoor de expliciete toestemming heeft gekregen van de ouders.  Er is een vaccinatiemoment voorzien in het eerste leerjaar (Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio) en het vijfde leerjaar van de lagere school (Mazelen, Bof, Rodehond). Er is ook een vaccinatie voorzien in het eerste jaar secundair (Baarmoederhalskanker) en het derde jaar secundair (Difterie, Tetanus, Pertussis).

De school en het CLB werken samen in het kader van de kleuterparticipatie en de leerplichtcontrole. Vanuit een actieplan m.b.t. spijbelen bespreekt de school op regelmatige basis de problematische afwezigheden met de CLB-medewerker. Indien nodig, maar in elk geval vanaf 5 B-codes, worden afspraken gemaakt met het CLB over de verdere begeleiding.

  1. Samenwerking in het kader van de vraaggestuurde leerlingbegeleiding

Het CLB onthaalt de begeleidingsvragen van de school op het zorgoverleg. Ouders richten zich met hun zorgvraag in eerste instantie tot de leerkracht of zorgcoördinator van de school, maar zij kunnen ook rechtstreeks met de CLB-medewerker contact opnemen.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van leerlingen, ouders of de school. Als de school het CLB voorstelt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten na instemming (tenzij het een verontrusting betreft zoals spijbelen). Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat geacht wordt om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen. Bij jongere kinderen is de instemming van de ouders nodig.

De school en het CLB zijn partners in de uitbouw van een gelijke kansenbeleid.  De CLB-medewerker heeft een respectvolle begeleidingshouding en hanteert de uitgangspunten van faire diagnostiek.

De school en het CLB werken samen aan de onderwijsloopbaanbegeleiding door deelname aan regionale BaSO-werkgroepen en informatieavonden bij de overgang naar het secundair onderwijs. Het CLB verwijst daarbij regelmatig naar de eigen website www.onderwijskiezer.be. De school ondersteunt de leerlingen in hun studiekeuzeproces. Bij moeilijke loopbaanbeslissingen wordt het CLB ingeschakeld.

Het CLB gebruikt een geactualiseerd bestand van hulpverleners om gericht te verwijzen voor gespecialiseerde remediëring of langdurige hulpverlening. Het CLB fungeert als brede instap in de integrale jeugdhulp. Het ontplooit daarbij minstens de kernactiviteiten onthaal en vraagverheldering. Het CLB hanteert de uitgangspunten en principes van de integrale jeugdhulp.

 

Vanaf 1 september 2018 is er een nieuw decreet op leerlingenbegeleiding van kracht.  Het is voor het CLB een aanleiding om u bij de start van het schooljaar de folder “Het CLB helpt.” te bezorgen.