Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de opleiding en opvoeding van je kind. Onze school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Met deze engagementverklaring maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we goed wat we van elkaar mogen verwachten. De afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

 

1 Oudercontacten.

Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Openklasavond

Eind augustus is er een openklasmoment in de kleuterschool én in de lagere school. Iedereen kan komen kennismaken met de nieuwe leerkracht in de klas. (vanwege Corona maatregelen is dit de laatste 2 schooljaren niet doorgegaan; enkel voor nieuwe gezinnen op afspraak)

Klassikale infoavond bij het begin van het schooljaar

- Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt in de loop van de maand september een klassikale infoavond georganiseerd. Daar krijgt u alle informatie over de specifieke werking voor kinderen van die bepaalde leeftijd. Daarnaast legt de leerkracht u de afspraken uit die gelden in de klas. Uiteraard kan u dan ook vragen stellen. Het is echter niet de bedoeling individuele kinderen te bespreken.

- Bij de 5-jarigen (laatste kleuterklas) is er nog een infoavond in oktober/november i.v.m. schoolrijpheid en de overgang naar het eerste leerjaar. Deze wordt georganiseerd door het CLB.

We organiseren regelmatig individuele oudercontacten.

Oudercontacten

- Kleuterklassen  : K1A / K1B / K2

*oudercontact in november

*oudercontact in mei

- Kleuterklas  : K3

*oudercontact in november

*oudercontact de week voor de paasvakantie

- Lagere school (onderbouw)  : L1 / L2 / L3

*oudercontact de week voor de herfstvakantie (nieuw vanaf schooljaar 2022/2023)

*oudercontact de week voor de paasvakantie

*(doorloop)oudercontact eind juni zonder uur

- Lagere school (bovenbouw)  : L4 / L5 / L6

*oudercontact de voorlaatste week voor de kerstvakantie (nieuw vanaf schooljaar 2022/2023)

*oudercontact de week voor de paasvakantie

*(doorloop)oudercontact eind juni zonder uur

Oudercontacten voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden meestal niet op de algemene oudercontactavond georganiseerd, maar op andere momenten in samenspraak met de betrokken ouders.

Alle data zijn terug te vinden op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

Los van onze “georganiseerde contacten” is het altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind te spreken voor of na schooltijd. Het is echter wel gemakkelijk om vooraf af te spreken. Doe dat voor of na schooltijd, niet tijdens de lesuren!

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen over de evolutie van je kind.

https://parkschool-relst.be/site/dagelijkse-werking/contactmomenten-ouders

 

2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag (www.groeipakket.be), voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid.

We vragen om je kind op tijd naar school te brengen en dat zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.

Als je je kind een kwartier na het einde van de schooldag nog niet hebt opgehaald en ons niet hebt verwittigd over de reden van het laattijdig ophalen, dan gaat je kind naar de betalende naschoolse opvang.

Het CLB waarmee we samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dat aan de overheid.

Je kunt steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

https://parkschool-relst.be/site/dagelijkse-werking/schooluren & https://parkschool-relst.be/site/dagelijkse-werking/uwkindisafwezig

 

3 Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dat houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met een leerlingendossier. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben voortdurend nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat aan de directeur. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, hangt af van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als je kind daar nood aan heeft. Je kunt dit als ouder niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg bekijken hoe we dit organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft.

https://parkschool-relst.be/site/onze-school/pedagogische-aspecten

 

4 Positief engagement t.a.v. de onderwijstaal.

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren ons ertoe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (bv. taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.