1 De toegang tot het onderwijs is gratis

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen bijdrage voor vragen.

Er bestaat een officiële lijst van kosteloze materialen.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/lijst-met-gratis-materiaal

Dit materiaal moet op het eind van het jaar weer ingeleverd worden (uitgezonderd werkschriften). Bij verlies of beschadiging van hiervoor vermeld materiaal kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.

Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 schooljaar in het lager onderwijs (om de eindterm te bereiken).

 

2 De maximumfactuur en de bijdragelijst

Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarnaast kunnen scholen ook andere diensten aanbieden.

Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Daarvoor bestaan regels.

  • Scherpe maximumfactuur: voor materialen en activiteiten

Wat valt eronder?

-Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar gratis zwemmen)

 -Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist welk materiaal, je kan niet zelf naar een goedkoper alternatief zoeken:

  • Je moet het materiaal op school aankopen.
  • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type

Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het geïndexeerd plafond:

- voor kleuters € 45

- voor leerlingen in de lagere school €90

  • Minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen

Wat valt eronder?

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen. Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2020-2021 een maximumfactuur van €445 per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

Meer info vind je in deel III Het reglement < 7. Een- en meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten) *7.2 Meerdaagse uitstappen

  • Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

Bijlage 4 “Lijst van bijdragen die kunnen doorgerekend worden aan de ouders”

 

3 Maandelijkse afrekening

Sinds het schooljaar 2018/2019 werken we voor de maandelijkse afrekening met POM; Peace Of Mind, een mobiele app om facturen te betalen. Na het verwerken van de facturatie worden de facturen maandelijks via email verzonden naar de ouders. Hoe de app werkt?: https://www.pom.be/hoe-de-app-werkt

Op vraag aan het secretariaat kan de maandelijkse aanrekening (factuur) ook op papier bezorgd worden.

De omzendbrief over kostenbeheersing in het basisonderwijs bepaalt nu ook dat ouders ervoor

kunnen kiezen om de schoolrekening in één keer te betalen.

We proberen nog zo weinig mogelijk met cash geld te werken. Op die manier moet er geen geld meegebracht worden naar school. In uitzonderlijke omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. Dat wordt dan ook meegedeeld.

Omdat de afrekening achteraf gebeurt en wij geen voorschotten vragen (behalve voor de openluchtklassen), dringen wij erop aan tijdig en onmiddellijk het verschuldigd bedrag op onze rekening te storten.

Een vergetelheid komt regelmatig voor. Wij vragen dan ook aan de ouders standaard een betaling via domiciliëring. We maken voor de ouders een Europees domiciliëringsformulier op naam klaar ter ondertekening.

Werkwijze domiciliëring:

-De ouders krijgen via email de maandelijkse aanrekening (factuur).

-De ouders krijgen één week de tijd om de rekening na te kijken en eventueel bij onnauwkeurigheden het secretariaat te contacteren

-Na één week wordt de betaling uitgevoerd

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

4 Betalingsmoeilijkheden

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

 

5 Fiscaal attest voor- en naschools toezicht & middagtoezicht

Vanaf het kalenderjaar 2005 krijgen de ouders een fiscaal attest voor de kosten van de voor- en naschoolse opvang van hun kinderen in het basisonderwijs tot de leeftijd van 12 jaar. Dit attest wordt tijdig opgemaakt en meegegeven door het secretariaat. Het mag bij de belastingen gevoegd worden.

Ook voor het middagtoezicht zal een apart fiscaal attest afgeleverd worden.