Overzicht kosten – bijdragelijst

In deze bijdragelijst voor het schooljaar 2022/2023 vind je een overzicht van de schoolkosten.

Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

De bijdragelijst werd besproken op de schoolraad.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

 

Ouders die recht hebben op een “schooltoeslag” kunnen genieten van het sociaal tarief (-50% ) voor het “middagtoezicht” en voor de “voor- en naschoolse opvang”. Heb je hier recht op, mail dan een bewijs naar ons secretariaat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meer info ivm de schooltoeslag vind je hier.

De bijdrage valt ook weg vanaf het 3e kind van het gezin.

 

Wijze van betaling

Sinds het schooljaar 2018/2019 werken we voor de maandelijkse afrekening met POM; Peace Of Mind, een mobiele app om facturen te betalen. Na het verwerken van de facturatie worden de facturen maandelijks via email verzonden naar de ouders.

Hoe de app werkt?: https://www.pom.be/hoe-de-app-werkt

Op vraag aan het secretariaat kan de maandelijkse aanrekening (factuur) ook op papier bezorgd worden.

De omzendbrief over kostenbeheersing in het basisonderwijs bepaalt nu ook dat ouders ervoor

kunnen kiezen om de schoolrekening in één keer te betalen.

 

We proberen nog zo weinig mogelijk met cash geld te werken. Op die manier moet er geen geld meegebracht worden naar school. In uitzonderlijke omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. Dat wordt dan ook meegedeeld.

 

Omdat de afrekening achteraf gebeurt en wij geen voorschotten vragen (behalve voor de openluchtklassen), dringen wij erop aan tijdig en onmiddellijk het verschuldigd bedrag op onze rekening te storten.

 

Een vergetelheid komt regelmatig voor. Wij vragen dan ook aan de ouders standaard een betaling via domiciliëring. De nieuwe gezinnen ontvangen bij de instap vrijblijvend een Europees domiciliëringsformulier. Bezorg dit ingevuld terug aan ons secretariaat als je hier gebruik van wil maken. Je vindt het ook hier.

Werkwijze domiciliëring:

-De ouders krijgen via email de maandelijkse aanrekening (factuur).

-De ouders krijgen één week de tijd om de rekening na te kijken en eventueel bij onnauwkeurigheden het secretariaat te contacteren

-Na één week wordt de betaling uitgevoerd

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

 

Recupereren van kosten?

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

 

Als de activiteit geannuleerd wordt (bv afgelasting omwille van coronapandemie), zullen we maximale inspanningen doen om de kosten terug te betalen die nog te recupereren zijn. Voor openluchtklassen werken we uitsluitend samen met de erkende organisatie” vzw Openluchtklassen vanuit Katholiek Onderwijs”. Indien bepaalde kosten toch niet recupereerbaar zijn, dan zullen we in samenspraak met schoolraad/ouderraad een verdeelsleutel uitwerken.